Rodo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników/przedstawicieli klientów/kontrahentów Administratora (w stosunku do osób fizycznych działających w imieniu i na rzecz klientów/kontrahentów Administratora)

a) Art. 13 RODO- w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (bezpośrednio od przedstawiciela/pracownika klienta/kontrahenta)

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NOWY DOM Jakub Kozera 60-769 Poznań, ul. Matejki 48/49, email: jakub.kozera@bonnowydom.pl tel.604 926 806 NIP:6711629020 REGON:301472594.
2. Dane kontaktowe Administratora: BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NOWY DOM Jakub Kozera 60-769 Poznań, ul. Matejki 48/49, email: jakub.kozera@bonnowydom.pl tel.604 926 806 NIP:6711629020 REGON:301472594
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą sprzedaży Państwa nieruchomości.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora, jak również przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z realizacją umowy pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5. Odbiorcami danych są notariusze, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy kredytowi potencjalnych nabywców nieruchomości oraz potencjalni nabywcy nieruchomości.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie umowy pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora.

b) Art. 14 RODO- w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż bezpośrednio od osoby, której one dotyczą
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NOWY DOM Jakub Kozera 60-769 Poznań, ul. Matejki 48/49, email: jakub.kozera@bonnowydom.pl tel.604 926 806 NIP:6711629020 REGON:301472594.
2. Dane kontaktowe Administratora: BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NOWY DOM Jakub Kozera 60-769 Poznań, ul. Matejki 48/49, email: jakub.kozera@bonnowydom.pl tel.604 926 806 NIP:6711629020 REGON:301472594
3. Pani/Pana dane osobowe zostały ujawnione Administratorowi przez podmiot, w imieniu i na rzecz którego Pani/Pan działa/wykonuje pracę.
4. Administrator otrzymał i przetwarzać będzie następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, …).
5. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe – jako dane osoby działającej / wykonującej pracę w imieniu i na rzecz klienta/kontrahenta Administratora – przetwarzane będą w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora, jak również przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z realizacją umowy pomiędzy Administratorem a klientem/kontrahentem Administratora.
7. Odbiorcami danych są notariusze, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy kredytowi potencjalnych nabywców nieruchomości oraz potencjalni nabywcy nieruchomości
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

nasi partnerzy